SIfu Tian Bing Yuan

Sifu Sergio Pascal Iadarola began studying under Sifu Tian Bing Yuan in 2012 in Shanghai recieving his certificate of completion for the whole unarmed Yang Family Taijiquan (Tian Zhaolin/ Yang Shou Hou).